دوره تخصصی مسایل حقوقی وخانواده

کارگاه کاربردی حقوق خانواده

نام دوره آموزشی

کارگاه کاربردی حقوق خانواده

■ ملاحظات حقوقی پیش از ازدواج و شروط ضمن عقد 
■ اقدامات قانونی نسبت به نفقه ، مهریه و اجرت المثل 
■ حقوق و تکالیف قانونی هر یک از زوجین نسبت به یکدیگر و وجوه التزامات قانونی در زمان تخطی هر یک از آنها 
■ عسر و حرج زن و الزامات قانونی در این مورد 
■ اقدامات قانونی در مورد طلاق و فسخ نکاح 
■ تکالیف قانونی والدین در خصوص حضانت و نگهداری طفل 
■ نحوه رسیدگی به دعاوی مهریه 
■ بررسی آخرین تحولات در قانون حمات از خانواده

جهت هماهنگی باشماره 09192410484(مسئول دپارتمان  تماس فرمائید)برچسب ها

حقوقی وخانواده  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان