آموزش حقوقی وصول مطالبات (چک ، سفته ، فاکتور)

آموزش حقوقی وصول مطالبات (چک ، سفته ، فاکتور)

نام دوره آموزشی

آموزش حقوقی وصول مطالبات (چک ، سفته ، فاکتور)

 

■ آشنائی با قوانین جاری چک، سفته و فاکتور 
■ نحوه ورود پرونده در وصول مطالبات 
■ نحوه عملی وصول مطالبات مطابق با قانون 
■ نحوه انتقال چک و سفته 
■ آشنائی با اسناد عادی لازم الاجرابرچسب ها

آموزش حقوقی وصول مطالبات (چک ، سفته ، فاکتور)  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان