اشتغال و کارآفرینی

اشتغال و کارآفرینی

مشاوره تحصیلی

باشگاه مشتریان مجتمع فنی نخبگان براین باور است که همه دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره های آموزشی مجتمع از توانایی ها و قابلیتهای گوناگون برخوردارند.به همین جهت هدف باشگاه مشتریان اینست که با

فراهم ساختن فضایی تعاملی و ارائه راهنمایی های عملی و معطوف به کسب و کار، دانشجویان را به سمت ورود به بازار کار سوق دهد. 

مجتمع فنی نخبگان با پرورش نیروهای مهارتی برای آینده شغلی آن ها نیز برنامه ریزی کرده است. لذا دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره های آموزشی مجتمع می توانند با مراجعه به کارشناس باشگاه مشتریان ،

فرم درخواست اشتغال را تکمیل نمایند و با اقدام باشگاه مشتریان برای مکاتبه و ایجاد تعامل با سازمانها و شرکت ها برای اشتغال به محیط های کسب و کار معرفی گردند.

eshtegalبرچسب ها

دوره وآموزش نخبگان   

اساتید مجتمع نخبگان زنجان