برتری مغز چپ دستان نسبت به راست دستان

 

کودک چپ دست یا راست دست

 

کودک چپ دست يا راست دست؟!

چپ دست بودن دال بر اين موضوع است که سيطره نيمکره چپ مغز بيشتر از نيمکره راست است، اما فراموش نکنيد که در کودکان قبل از اين که چپ دست يا راست دست بودن شان مشخص شود، نياز به فرايند ديگري نيز هست. کــودک اشــيا را با دســت نزديــک تر مــي گيــرد و رفتــه رفته دســت، پا و چشــم غالــب را درمــي يابد. ايــن فراينــد به طــور معمول بيــن 3 تا 6 ســالگي رخ مي دهــد. فرايند آشــنا شــدن با دســت غالــب مرحله اي مهم اســت که مــي تــوان آن را در زمره نشــانه هــاي اختياري گذاشــت. دقت کنيد! چپ دســت بودن تحت هيچ شــرايطي مشکل ســاز نيست! اين موضوع نه تاثيري بر هوش کودکان تان مي گذارد، نه روي رشــد او. اين را هم فراموش نکنيد که يک چپ دســت مي تواند به اندازه يک راســت دست ناشي باشد! اگر ديديد که کودک تان از دســت چپش اســتفاده مي کند، وادارش نکنيد تا اين عادت را تغيير دهد. بگذاريد کودک تان به تنهايي دستش را انتخاب کند و به اجبار چيزي را در سمت راست يا چپ او نگذاريد تا با آن دست مربوطه شي را بردارد.

 برچسب ها

برتری مغز چپ دستان نسبت به راست دستان  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان