شما اینجا هستید:   خانه » کازگاه ICDLنخبگان » e-Kids

e-Kids

e-Kids

نام دوره آموزشی

e-Kids

ساعت

20

 

هدف:

استاندارد آموزشى براى کودکان ۷تا۱۲ساله به منظور آشنائى کودکان با مفاهيم کلى کامپيوتر و اينترنت که پس از گذراندن اين دوره گواهينامه فنی وحرفه ای دريافت ميکنند.توضيح اينکه تعرفه و تعداد ساعات فوق با احتساب ۲۰ ساعت اضافي براي زبان تخصصي در نظر گرفته شده است. 

 برچسب ها

e-Kids  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان