کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد

کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد

محتوای دوره

 

  • آشنایی با استاندارد شماره 2
  • نحوه تهیه گزارش وجه نقد شرکت نمونه (عملی)

پیش نیازها : 

داشتن حداقل یکی از شرایط ذیل

  • لیسانس حسابداری
  • یا حداقل سه سال تجربه مفید حسابداری


برچسب ها

کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان