اصول و فنون مذاکرات تجاری

اساتید مجتمع نخبگان زنجان