مدیریت کار تیمی

 

مدیریت کار تیمی

محتوای دوره

 

هدف دوره:

آشنایی عمیق فراگيران با مفاهیم علمی تیم، تیم‌سازی و نقش و بکارگیری مدیریت کار تیمی در سازمان‌ها و فعالیت‌های جمعی برای تحقق اهداف و توسعه‌ی بهره‌وری منابع مادی و انسانی.

دانش‌پذيران پس از پايان دوره با درك درست از مفاهیم فعالیت‌های تیمی، گروهی و جمعی و درک تفاوت‌هاي آنها، توانایی تشخیص نیازهای کاری و تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی سازماندهی نیروها برای همکاری‌های تیمی و یا گروهی را شناخته و با درک چگونگی اداره‌ی تیم‌ها و گروه‌ها امکان تیم‌سازی و هدایت بهینه نیروی انسانی را در سازمان‌ها و فعالیت‌های جمعی بدست خواهند آورد. 

محتوای دوره :

 

 • مفاهیم اولیه تیم و کار تیمی -تعاریف تیم و گروه​
 • انواع تیم و گروه و تفاوت‌های آنها-نظریه‌های اندیشمندان -اصول و ضوابط کار تیمی
 • مقایسه کار تیمی، گروهی و جمعی - الگوی رفتار گروه و تیم -آفات کار تیمی
 • موفقیت و ناکامی کار گروهی و تیمی
 • توانمندی، توانمندسازی و مشارکت در تیم و گروه
 • تصمیم‌گیری گروهی و تیمی
 • ارتباطات و تعاملات درون گروهی و درون تیمی
 • تغییر، پویایی و خلاقیت گروه و تیم
 • هدایت و رهبری گروه و تیم -اعتمادسازی در گروه و تیم
 • کارایی، اثر بخشی و بهره‌وری گروه و تیم
 • هوش هیجانی و موفقیت و عملکرد تیم و گروه
 • هفده اصل کار تیمی ماکسوِل


برچسب ها

مدیریت کار تیمی  

اساتید مجتمع نخبگان زنجان