تهیه لوایح مالیاتی

تهیه لوایح مایاتی جهت شورای حل اختلاف

اساتید مجتمع نخبگان زنجان