پیگیری اعتراض مالیاتی

امکان اعتراض به عملکرد دستگاه مالیاتی از ابتدایی ترین حقوق مودیان می باشد. لذا علاوه بر اینکه به میزان مالیات یا امکان تعدیل و رعایت مقررات قانونی امکان اعتراض به مالیات وجود دارد تخلفات انتظامی ماموران مالیاتی نیز قابل تعقیب است.

مراحل و مبادی اعتراض به شرح زیر است:

1-مراجع اداری

2-هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

3-شورای عالی مالیاتی

4-هیئت مقرر در ماده 251 ق.م.م مکرر

5-دیوان عدالت اداری

اساتید مجتمع نخبگان زنجان