شما اینجا هستید:   خانه

آموزش وفنون مهمانداری

  

آموزش مهمانداری مهمانسرا و مامور سرا
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۱


    

آموزش مهمانداري اتوبوس
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۱


    

آموزش مهمانداری قطار
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۴


    

آموزش مهمانداری رستوران واغذبه
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش مهماندار تشریفات اداری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش مهماندار پذیرایی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش مهمانداری هواپیما
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۴


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان