ثبت اظهارنامه مالیاتی

موسسه حسابداری، حسابداران مجتمع نخبگان با کادر مجرب خود آماده تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده برای تمامی مشاغل می باشد.

ثبت اظهارنامه مالیاتی عملکرد سالیانه اشخاص حقیقی و حقوقی نامه مالی یک سال کاری شرکت یا شخص که جهت محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌گردد را اظهارنامه مالیاتی می‌نامند.

علی الراس چیست ؟ 

زمانی که درستی اظهارنامه توسط ممیز رد میشود یعنی پس از دادن اظهارنامه مالیاتی به اداره ی مالیات ناصحیح بودن آن تشخیص داده شود مالیات آن شرکت به صورت خود جوش محاسبه می شود.

 

مدارک مورد نیاز برای اظهارنامه مالیاتی :

 

1-مدارک شرکت

2-اجاره نامه

3-مدارک شناسایی افرادی که دارای حق امضا هستند

اساتید مجتمع نخبگان زنجان