صورت معاملات خرید وفروش فصلی


 

معاملات فصلی چیست؟

 

طبق ماده ۱۶۹ ق.م.م کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظفند در پی فراخوان ثبت نام در نظام مالیاتی کشور، برای هر واحد شغلی یا برای هر محل در نظام مالیاتی به صورت جداگانه ثبت نام کنند، کد اقتصادی دریافت کنند و برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر کنند.

 

جرائم عدم ارائه گزارشات فصلی

 

عدم صدور صورت حساب

عدم درج شماره اقتصادی

عدم درج کد اقتصادی طرف معامله

استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود

استفاده از کد اقتصادی خود برای دیگران

 

همگی مشمول جریمه ۲درصدی خواهد بود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول جریمه ۱درصدی خواهد شد.

اساتید مجتمع نخبگان زنجان