شما اینجا هستید:   خانه

آموزش انبار

  

متصدی کاردکس و کنترل موجودی
شهریه ی دوره    :    ۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره انبارداری و بسته بندی گیاهان دارویی
شهریه ی دوره    :    ۸۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره ترخیص کار انبار گمرک
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره استاندارد نگهداری ، حمل و نقل و جابجایی کالا در انبار
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

نگهداری و حمل و نقل کالا در انبار
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

سیستم های کدگذاری نوین انبار و روشهای مختلف کدگذاری در انبار
شهریه ی دوره    :    ۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

انبارداری صنعتی
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول انبارداری و روشهای نوین عملیاتی در انبارداری نوین
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت برنظارت انبار
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت انبار در بیمارستان ها و مراکز درمانی
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵