شما اینجا هستید:   خانه

آموزش انبار

  

کمک انباردار
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

متصدی کاردکس و کنترل موجودی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره انبارداری و بسته بندی گیاهان دارویی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره ترخیص کار انبار گمرک
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره استاندارد نگهداری ، حمل و نقل و جابجایی کالا در انبار
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

نگهداری و حمل و نقل کالا در انبار
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

سیستم های کدگذاری نوین انبار و روشهای مختلف کدگذاری در انبار
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

انبارداری صنعتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول انبارداری و روشهای نوین عملیاتی در انبارداری نوین
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت برنظارت انبار
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان