شما اینجا هستید:   خانه

آموزش هوش یلاس

  

هوش ازدواج وزناشویی پلاس
شهریه ی دوره    :    ۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

هوش حسابداری پلاس
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

هوش شراکت پلاس
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

هوش ملکی پلاس
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

هوش حقوقی پلاس
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

هوش مالیاتی پلاس
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

هوش مدیریت ورشکستگی پلاس
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

هوش نبوغ مالی پلاس
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

هوش محتوا پلاس
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

هوش ریسکی و سرمایه گذاری پلاس
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۸