شما اینجا هستید:   خانه

آموزش بهره وری

  

آموزش مفاهیم،اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بهره وری دربنگاه اقتصادی(صنعتی)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بهره وری دربنگاه اقتصادی(خدماتی)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بهره وری دربنگاه اقتصادی(بازرگانی)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بهره وری دربنگاه اقتصادی(تولیدی)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بهره وری دربنگاه اقتصادی(کسبه)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان