شما اینجا هستید:   خانه

آموزش هوش مصنوعی

  

توسعه و تقویت مهارت های هوش حر کتی
شهریه ی دوره    :    ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مشاور هوش حرکتی ( ویژه افراد با نیازهای خاص و عام)
شهریه ی دوره    :    ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تند خوانی
شهریه ی دوره    :    ۹۴۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش هوش تجاری
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش یادگیری عمیق (Deep learning)
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش هوش مصنوعی توزیع شده
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش هوش مصنوعی – تکمیلی
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش هوش مصنوعی
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش سیستمهای عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری و تکاملی
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش های کاربردی شبکه های عصبی مصنوعی
شهریه ی دوره    :    ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵