شما اینجا هستید:   خانه

آموزش هوش مصنوعی

  

توسعه و تقویت مهارت های هوش حرکتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مشاور هوش حرکتی ( ویژه افراد با نیازهای خاص و عام)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تند خوانی حرفه ای صفرتاصد
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش هوش تجاری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش یادگیری عمیق (Deep learning)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش هوش مصنوعی توزیع شده
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش هوش مصنوعی – تکمیلی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش هوش مصنوعی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش سیستمهای عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری و تکاملی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش های کاربردی شبکه های عصبی مصنوعی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان