شما اینجا هستید:   خانه

آموزش روانشناسی

  

کارگاه آموزشی خودشناسی و خودارزیابی ومدیریت روابط انسانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره آموزشی مدیریت استرس (چگونه استرس خود را کنترل کنیم؟)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت استرس در کار
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

هوش تجاری
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

روانشناسی رشد
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

روانشناسی یادگیری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

روانشناسی خانواده
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

روانشناسی عمومی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

روانشناسی اجتماعی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بهداشت روان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان