شما اینجا هستید:   خانه

دوره های آموزش اشتغال

بازاریابی تلفنی
هزینه دوره    :    ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

آموزش بازاریابی فضای مجازی
هزینه دوره    :    ۶,۲۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

آموزش متصدگری بازاریابی
هزینه دوره    :    ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 01 / 31


    

فروش غیرحضوری
هزینه دوره    :    ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 04 / 01


    

اصول بازاریابی: خدمات مشتری
هزینه دوره    :    ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 04 / 01


    

اصول تخصصی فروش
هزینه دوره    :    ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 02 / 01


    

رهبری تیم بازاریابی تخصصی
هزینه دوره    :    ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 04 / 01


    

اصول بازاریابی باشکل رفتار مشتری
هزینه دوره    :    ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 02 / 01


    

بازاریابی شبکه های اجتماعی: بهینه سازی
هزینه دوره    :    ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 02 / 01


    

اصول بازاریابی محتوایی
هزینه دوره    :    ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 01