شما اینجا هستید:   خانه

آموزش اشتغال

  

بازاریابی تلفنی
شهریه ی دوره    :    ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

آموزش بازاریابی فضای مجازی
شهریه ی دوره    :    ۹۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

آموزش متصدگری بازاریابی
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

فروش غیرحضوری
شهریه ی دوره    :    ۹۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول بازاریابی: خدمات مشتری
شهریه ی دوره    :    ۸۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول تخصصی فروش
شهریه ی دوره    :    ۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

رهبری تیم بازاریابی تخصصی
شهریه ی دوره    :    ۸۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول بازاریابی باشکل رفتار مشتری
شهریه ی دوره    :    ۸۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بازاریابی شبکه های اجتماعی: بهینه سازی
شهریه ی دوره    :    ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول بازاریابی محتوایی
شهریه ی دوره    :    ۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵