شما اینجا هستید:   خانه

آموزش مهندسی شخصیت

  

مدیریت ذهن 6
شهریه ی دوره    :    ۸۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت ذهن 5
شهریه ی دوره    :    ۸۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت ذهن 4
شهریه ی دوره    :    ۸۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت ذهن 3
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت ذهن 2
شهریه ی دوره    :    ۸۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

کارگاه رها سازی احساسات
شهریه ی دوره    :    ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت ذهن 1
شهریه ی دوره    :    ۶۲۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

(تیپ های شخصیتی)کار
شهریه ی دوره    :    ۵۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

(تیپ های شخصیتی)خانواده
شهریه ی دوره    :    ۵۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

(تیپ های شخصیتی)مقدماتی
شهریه ی دوره    :    ۷۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    


  • 1