شما اینجا هستید:   خانه

آموزش مهندسی شخصیت

  

کارگاه آموزشی خودشناسی و خودارزیابی ومدیریت روابط انسانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت ذهن 6
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت ذهن 5
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت ذهن 4
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت ذهن 3
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت ذهن 2
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

کارگاه رها سازی احساسات
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت ذهن 1
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

(تیپ های شخصیتی)کار
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

(تیپ های شخصیتی)خانواده
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان