شما اینجا هستید:   خانه

آموزش حقوقی وجزایی

  

آموزش حقوق مالی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مشاور امور قضائی خانواده
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دستیاری اجرایی امور حقوقی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بکارگیری امور حقوقی کودک
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تنظیم قراردادهای پیمانکاری (ساخت و ساز)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تنظیم قراردادهای تجاری (قراردادهای فروش، نمایندگی، توزیع و قراردادهای واگذاری)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

تنظیم قراردادهای صنعتی، انتقال تکنولوژی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

تنظیم قراردادهای کنسرسیوم، جوینت ونچر و مشارکت های عمومی – خصوصی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

متصدی معاملات املاک
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان