شما اینجا هستید:   خانه

آموزش مدیریت ذهن

  

مهندسی شخصیت
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

تیپ های شخصیتی خانواده یا اناگرام
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

تیپ های شخصیتی مقدماتی یا انیاگرام
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

مدیریت ذهن 6 (رسیدن به اهداف و موفقیت)
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

مدیریت ذهن 5 (ضمیر ناخودآگاه و تغییر باور ها)
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

مدیریت ذهن 4 (مدیریت هیجانات)
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

مدیریت ذهن3(کاهش فشار روانی)
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

مدسرست ذهن2(کاهش استرس اضطراب)
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

مدیریت ذهن 1(کنترل خشم غم افسردگی)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان