شما اینجا هستید:   خانه

آموزش کیفیت استاندارد

  

معاون تحقیقات و توسعه
شهریه ی دوره    :    ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ساماندهی محیط کار (5S)
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ISO 22301 - Internal Audit
شهریه ی دوره    :    ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ISO 20000-Introduction
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ISO 27001_Leadauditor
شهریه ی دوره    :    ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ISO 27001_Implementing
شهریه ی دوره    :    ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ISO 27001_Internal Audit
شهریه ی دوره    :    ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ISO 27001_Introduction
شهریه ی دوره    :    ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

CISA
شهریه ی دوره    :    ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ISO 27001_Internal Audit
شهریه ی دوره    :    ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵