شما اینجا هستید:   خانه

آموزش کیفیت استاندارد

  

معاون تحقیقات و توسعه
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ساماندهی محیط کار (5S)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ISO 22301 - Internal Audit
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ISO 20000-Introduction
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ISO 27001_Leadauditor
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ISO 27001_Implementing
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ISO 27001_Internal Audit
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ISO 27001_Introduction
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

CISA
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

ISO 27001_Internal Audit
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان