شما اینجا هستید:   خانه

آموزش بانکداری

  

کمک متصدی تنظیم اسناد مالی
شهریه ی دوره    :    ۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بانکداری اسلامی
شهریه ی دوره    :    ۹۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مالی و بانکداری
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بانکداری اختصاصی
شهریه ی دوره    :    ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بانکداری شرکتی
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بانکداری جامع
شهریه ی دوره    :    ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره های بانکداری مدرن
شهریه ی دوره    :    ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی بانکی درجه 2
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت بانکداری الکترونیکی
شهریه ی دوره    :    ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مدیریت بانکداری اختصاصی
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵