شما اینجا هستید:   خانه

دوره های آموزش بانکداری

کمک متصدی تنظیم اسناد مالی
هزینه دوره    :    ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

بانکداری اسلامی
هزینه دوره    :    ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 01


    

مالی و بانکداری
هزینه دوره    :    ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 01


    

بانکداری اختصاصی
هزینه دوره    :    ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 01


    

بانکداری شرکتی
هزینه دوره    :    ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 01


    

بانکداری جامع
هزینه دوره    :    ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 01


    

دوره های بانکداری مدرن
هزینه دوره    :    ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 01


    

تجزیه وتحلیل صورتهای مالی بانکی درجه 2
هزینه دوره    :    ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 05 / 31


    

مدیریت بانکداری الکترونیکی
هزینه دوره    :    ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 01


    

مدیریت بانکداری اختصاصی
هزینه دوره    :    ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 01