شما اینجا هستید:   خانه

آموزش حسابداری و حسابرسی

  

آموزش حسابداری پیشرفته
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش تهیه صورت های مالی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کمک حسابدار
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

حسابداری خزانه
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت مالی و حسابداری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش نرم افزار حسابداری هلو ورژن 18
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

حسابداری تکمیلی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش حسابداری صنعتی مقدماتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش حسابداری صنعتی پیشرفته
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش حسابداری کارخانجات تولید
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان