شما اینجا هستید:   خانه

آموزش نمایندگی بیمه

  

بیمه گر بیمه های بازرگانی
شهریه ی دوره    :    ۹۴۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بیمه گر بیمه های بازرگانی
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش مجازی مهارت های ارتباط حرفه ای برای فعالان صنعت بیمه
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بازاریابی بیمه
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مجموعه قوانین بیمه
شهریه ی دوره    :    ۶۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بیمه های مسئولیت
شهریه ی دوره    :    ۶۲۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بیمه های اشخاص
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بیمه های آتش سوزی
شهریه ی دوره    :    ۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بیمه های اتومبیل
شهریه ی دوره    :    ۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بیمه های اتکائی
شهریه ی دوره    :    ۴۵۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵