شما اینجا هستید:   خانه

آموزش نمایندگی بیمه

  

بیمه گر بیمه های بازرگانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بیمه گر بیمه های تولیدی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش مجازی مهارت های ارتباط حرفه ای برای فعالان صنعت بیمه
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بازاریابی بیمه
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مجموعه قوانین بیمه
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بیمه های مسئولیت
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بیمه های اشخاص
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بیمه های آتش سوزی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بیمه های اتومبیل
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

بیمه های اتکائی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان