شما اینجا هستید:   خانه

آموزش مدیران

  

مدیر ارشد
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیر میانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت رفتار سازمانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

توانمند سازی کارکنان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیر منابع انسانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

بکارگیری نظام پیشنهاد ها در سازمانها
ظرفیت نام نویسی    :    ۷


    

تکنیکهای مدیریت و رهبری
ظرفیت نام نویسی    :    ۷


    

مدیریت تغییر و تحول سازمانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۷


    

مدیریت عمومی
ظرفیت نام نویسی    :    ۷


    

مدیر پایه
ظرفیت نام نویسی    :    ۷


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان