شما اینجا هستید:   خانه

آموزش مدیران

  

مدیر ارشد
شهریه ی دوره    :    ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیر میانی
شهریه ی دوره    :    ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیریت رفتار سازمانی
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

توانمند سازی کارکنان
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

مدیر منابع انسانی
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    

بکارگیری نظام پیشنهاد ها در سازمانها
شهریه ی دوره    :    ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۷


    

تکنیکهای مدیریت و رهبری
شهریه ی دوره    :    ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۷


    

مدیریت تغییر و تحول سازمانی
شهریه ی دوره    :    ۸۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۷


    

مدیریت عمومی
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۷


    

مدیر پایه
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۷