دوره های دپارتمان تخصصی اموراداری

آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخصهای آن
هزینه دوره    :    ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 09 / 01


    

دوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
هزینه دوره    :    ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 10 / 01


    

دولت الکترونیکی
هزینه دوره    :    ۶,۲۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 10 / 01


    

نماینده فروش
هزینه دوره    :    ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 08 / 30


    

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه
هزینه دوره    :    ۶,۲۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 08 / 30


    

مدیریت ارتباط با مشتری
هزینه دوره    :    ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 11 / 01


    

نیازسنجی آموزشی
هزینه دوره    :    ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 10 / 30


    

دوره آتش نشانی
هزینه دوره    :    ۶,۲۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 10 / 30


    

آموزش حقوق اداری
هزینه دوره    :    ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 10 / 30


    

دوره مهارتهای روسای دفاتر
هزینه دوره    :    ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 10 / 30