شما اینجا هستید:   خانه

آموزش خانواده

  

کارگاه آموزشی خودشناسی و خودارزیابی ومدیریت روابط انسانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کارآفرین پروری مادران
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

برنامه ریز امور اقتصادی -اجتماعی خانواده
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کارگاه آموزشی شیوه‌های افزایش توجه و تمرکز در کودکان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کارگاه آموزشی جادوی مهارت‌های کلامی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش مهارت حل مسئله در خانواده
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش مهارت شاد زیستن در خانواده
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کارگاه آموزشی: شیوه‌های افزایش توجه و تمرکز در کودکان (همراه با رویکردی نوین به کودکان دارای نقص توجه – بیش فعال)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش مهارت ارتقاء روابط زناشوئی ( تکمیلی)
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره آموزشی: پیوند ماندگار
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان