شما اینجا هستید:   خانه

آموزش هنر

  

آموزش خوشنویسی با خودکار
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

دوره آشنایی با اصول رمان نویسی
ظرفیت نام نویسی    :    ۳


    

دوره آشنایی با اصول داستان نویسی
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

آفرینشگر
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش سردبیر سرویس خبر
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آشنایی با مسئول سمعی و بصری و روابط عمومی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

اصول پژوهشگری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آشنایی با پژوهشگر عمومی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت فرهنگی و هنری
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان