شما اینجا هستید:   خانه

دوره های آموزش مدیریت مالی

مدیریت کسب و کار (BBA)
هزینه دوره    :    ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 05 / 31


    

مدیریت بازاریابی شبکه ای
هزینه دوره    :    ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 05 / 31


    

دوره مهارتها و ویژگی های روسای دفاتر مدیران منشی در هزاره سوم
هزینه دوره    :    ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 05 / 31


    

مدیریت کیفیت محصولات بهداشتی
هزینه دوره    :    ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 06 / 01


    

مدیریت مراکز آموزشی
هزینه دوره    :    ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 06 / 01


    

مدیریت راه و ترابری
هزینه دوره    :    ۷,۹۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 06 / 01


    

مدیریت سرمایه های اجتماعی
هزینه دوره    :    ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 01


    

مدیریت کهنگی
هزینه دوره    :    ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 02 / 31


    

توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمانها و شرکت ها
هزینه دوره    :    ۶,۲۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 02 / 31


    

کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو در بیمه
هزینه دوره    :    ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 02 / 31