دوره های دپارتمان تخصصی مدیریت مالی(نخبگان)

دوره مدیریت کسب و کار (BBA)
هزینه دوره    :    ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 10 / 30


    

دوره مدیریت بازاریابی شبکه ای
هزینه دوره    :    ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 09 / 30


    

دوره مهارتها و ویژگی های روسای دفاتر مدیران منشی در هزاره سوم
هزینه دوره    :    ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 10 / 30


    

مدیریت کیفیت محصولات بهداشتی
هزینه دوره    :    ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 09 / 30


    

مدیریت مراکز آموزشی
هزینه دوره    :    ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 09 / 30


    

مدیریت راه و ترابری
هزینه دوره    :    ۶,۲۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 09 / 30


    

دوره آموزش مدیریت سرمایه های اجتماعی
هزینه دوره    :    ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 10 / 30


    

دوره مدیریت کهنگی
هزینه دوره    :    ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 08 / 30


    

توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمانها و شرکت ها
هزینه دوره    :    ۶,۲۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 08 / 30


    

کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو در بیمه
هزینه دوره    :    ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1398 / 08 / 30