شما اینجا هستید:   خانه

آموزش مدیریت مالی

  

فروشنده
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت بازاریابی شبکه ای
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

دوره مهارتها و ویژگی های روسای دفاتر مدیران منشی در هزاره سوم
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت کیفیت محصولات بهداشتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مدیریت مراکز آموزشی
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مدیریت راه و ترابری
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مدیریت سرمایه های اجتماعی
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

مدیریت کهنگی
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمانها و شرکت ها
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو در بیمه
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان