شما اینجا هستید:   خانه

آموزش خریدوفروش(سوادمالی)

  

مشاور خرید و فروش اتومبیل
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مشاوره خرید وفروش املاک در اینترنت
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش حسابدار فروش
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

سرپرست خرید داخلی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش متصدی فروش
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش نمایندگی فروش
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کمک متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش وبکارگیری سواد مالی درخریدوفروش
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان