شما اینجا هستید:   خانه

آموزش خریدوفروش(سوادمالی)

  

مشاور خرید و فروش اتومبیل
شهریه ی دوره    :    ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مشاوره خرید وفروش املاک در اینترنت
شهریه ی دوره    :    ۷۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش حسابدار فروش
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

سرپرست خرید داخلی
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش متصدی فروش
شهریه ی دوره    :    ۷۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش نمایندگی فروش
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

کمک متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار
شهریه ی دوره    :    ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش وبکارگیری سواد مالی درخریدوفروش
شهریه ی دوره    :    ۹۴۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1