شما اینجا هستید:   خانه

آموزش آماری

  

آموزش نرم افزار SPSS مقدماتی و پیشرفته
ظرفیت نام نویسی    :    ۸


    

تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش آمار کاربردی و استنباطی درتولیدات وصنعت
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش تهیه و تنظیم گزارش آماری واحدهای صنعتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش تهیه و تنظیم گزارش آماری واحدهای خدماتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان