شما اینجا هستید:   خانه

آموزش آماری

  

تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش آمار کاربردی و استنباطی درتولیدات وصنعت
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش تهیه و تنظیم گزارش آماری واحدهای صنعتی
شهریه ی دوره    :    ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش تهیه و تنظیم گزارش آماری واحدهای خدماتی
شهریه ی دوره    :    ۸۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تهیه و تنظیم گزارش آماری واحدهای بازرگانی
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تهیه و تنظیم گزارش آماری واحدهای تولیدی
شهریه ی دوره    :    ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1