شما اینجا هستید:   خانه

آموزش طرح توجیهی نویسی

  

طرح توجیهی توریستی بوم گردی و گردشگری و شهربازی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی آبزیان وطیور
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی خدماتی و تفریحی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی دامپروری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی کشاورزی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی شرکتهای خدمات وبازرگانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی شرکتهای تولیدی وبازرگانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی شرکتهای تولیدی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی شرکتهای بازرگانی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

طرح توجیهی شرکتهای خدماتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان