شما اینجا هستید:   خانه

آموزش تولید

  

آموزش ونقش تئوری کدینگ دزمدیریت بهره وری
شهریه ی دوره    :    ۸۹۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش تئوری حسابداری ونحوه بهروری درتولید
شهریه ی دوره    :    ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش تولیدو بهره وری وپیاده سازی آن در سازمان ها
شهریه ی دوره    :    ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش برنامه ریزی تولید
شهریه ی دوره    :    ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت تولید
شهریه ی دوره    :    ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

آموزش حسابداری کارخانجات تولید
شهریه ی دوره    :    ۹۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    


  • 1