شما اینجا هستید:   خانه

آموزش تولید

  

آموزش ونقش تئوری کدینگ دزمدیریت بهره وری
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش تئوری حسابداری ونحوه بهروری درتولید
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش تولیدو بهره وری وپیاده سازی آن در سازمان ها
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش برنامه ریزی تولید
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مدیریت تولید
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

آموزش حسابداری کارخانجات تولید
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۰


    


  • 1

اساتید مجتمع نخبگان زنجان