شما اینجا هستید:   خانه

دوره های آموزش کسب کار

خلاقیت و نو آوری در محیط کار
هزینه دوره    :    ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 01 / 31


    

آمادگی شغلی
هزینه دوره    :    ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

مدیریت مهارت و دانش رفتار(ویژه مهارت آموزان) ‍‍‍‍‍
هزینه دوره    :    ۶,۲۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

راه اندازی کسب و کار به روش Lnsie
هزینه دوره    :    ۶,۲۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک(SME)
هزینه دوره    :    ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح مقدماتی)
هزینه دوره    :    ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح تکمیلی)
هزینه دوره    :    ۶,۲۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 01 / 31


    

کارافرینی با رویکرد KAB(سطح کامل)
هزینه دوره    :    ۶,۲۵۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۰
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31


    

آماده شدن برای راه اندازی کسب و کار نوآورانه
هزینه دوره    :    ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 01 / 31


    

آموزش راه اندازی کسب و کار نوآورانه
هزینه دوره    :    ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریـال
ظرفیت    :    ۱۵
اتمام مهلت ثبت نام    :    1399 / 03 / 31