شما اینجا هستید:   خانه

آموزش مالیاتی

  

دفاع قانونی در هیات های مالیاتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

لایحه نویسی طبق قوانین مالیاتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

نحوه حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

انواع هیئت های حل اختلاف مالیاتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

نحوه اعتراض به برگ های مالیاتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

انواع ابلاغ به مودیان مالیاتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

آموزش ثبت اظهارنامه نویسی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۴


    

حسابرسی مالیاتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تنظیم اظهارنامه مالیاتی
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مالیات بر ارزش افزوده
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    


اساتید مجتمع نخبگان زنجان