شما اینجا هستید:   خانه

آموزش مالیاتی

  

آموزش ثبت اظهارنامه نویسی
شهریه ی دوره    :    ۸۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۴


    

حسابرسی مالیاتی
شهریه ی دوره    :    ۶۲۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

تنظیم اظهارنامه مالیاتی
شهریه ی دوره    :    ۴۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    

مالیات بر ارزش افزوده
شهریه ی دوره    :    ۴۸۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

تهیه وتنظیم صورتهای مالی
شهریه ی دوره    :    ۹۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۵


    

نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی
شهریه ی دوره    :    ۷۲۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱


    

مالیات بر ارزش افزوده
شهریه ی دوره    :    ۵۷۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۳


    

برگزاری دوره های اظهارنامه مالیاتی
شهریه ی دوره    :    ۹۵۰,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۴


    

کارگاه قانون مبارزه با پولشویی
شهریه ی دوره    :    ۶۲۵,۰۰۰ تومان
ظرفیت نام نویسی    :    ۱۵


    


  • 1