نقشه کشی با کامپیوتر

نقشه کشی با کامپیوتر

نام دوره آموزشی مدت شهریه (ریال)
نقشه کشی با کامپیوتر ترم اول 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
نقشه کشی با کامپیوتر ترم دوم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
نقشه کشی با کامپیوتر ترم سوم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
نقشه کشی با کامپیوتر ترم چهارم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
نقشه کشی با کامپیوتر ترم پنجم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
نقشه کشی با کامپیوتر ترم ششم 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000