دوره های آموزشی کودکان 7تا12

زبان انگلیسی نوجوانان 7 تا 12 سال

نام دوره آموزشی مدت (ساعت) شهریه (ریال)
Family & Friends Starter 40

40

1,600,000

1,600,000

Family & Friends 1 40

40

40

1,600,000

1,1600,000

1,1600,000

Family & Friends 2 40

40

40

1,600,000

1,600,000

1,600,000

Family & Friends 3 40

40

40

1,600,000

1,600,000

1,600,000