دوره های آموزشی نونهالان4تا7

زبان انگلیسی نونهالان 4 تا 7 سال

نام دوره آموزشی مدت (ساعت) شهریه (ریال)
Super Mind Starter 40

40

1,450,000

1,450,000

Super Alphabet 40

40

1,450,000

1,450,000

Phonics 1 40

40

1,450,000

1,450,000

Phonics 2 40

40

1,450,000

1,450,000

Phonics 3 40

40

1,450,000

1,450,000

Phonics 4 40

40

1,450,000

1,450,000

Phonics 5 40

40

1,450,000

1,450,000

Phonics 6 40

40

1,450,000

1,450,000

Phonics 7 40

40

1,450,000

1,450,000