دوره های آموزشی نونهالان4تا7

                                       

              Image result for ‫عکس نونهالان زبان‬‎

                               

       دوره های آموزشی نونهالان 4 تا 7 سال

 

 

 ICTکودکان                              

 نام دوره آموزشیICT کودکانساعت12شهریه (ریال)5000000

 

PAint   

نام دوره آموزشیPaintساعت12شهریه (ریال)5000000

 

رباتیک(5تا7 سال)  

رباتیک (5 تا 7 سال) ترم اول 20 4,500,000
رباتیک (5 تا 7 سال) ترم دوم 20 4,500,000

 

 

برنامه نویسی برای نونهالان(5 تا 7سال)     

نام دوره آموزشی مدت شهریه (ریال)
برنامه نویسی برای نونهالان ترم اول         6 جلسه : 12 ساعت 3,600,000
برنامه نویسی برای نونهالان ترم دوم 6 جلسه : 12 ساعت 3,600,000
برنامه نویسی برای نونهالان ترم سوم 6 جلسه : 12 ساعت 3,600,000
برنامه نویسی برای نونهالان ترم چهارم 6 جلسه : 12 ساعت 3,600,000
برنامه نویسی برای نونهالان ترم پنجم 6 جلسه : 12 ساعت       3600000  

زبان انگلیسی

  

نام دوره آموزشی مدت (ساعت) شهریه (ریال)
Super Mind Starter 40

40

 
Super Alphabet 40

40

 
Phonics 1 40

40

 
Phonics 2 40

40

 
Phonics 3 40

40

 
Phonics 4 40

40

 
Phonics 5 40

40

 
Phonics 6 40

40

 
Phonics 7 40

40

 برچسب ها

دوره های آموزشی نونهالان