کارگاه های ازدواج در عصر یخبندان

Image result for ‫عکس ازدواج سفید در ایران‬‎

کارگاه های ازدواج در عصر یخبندان

.مسئله ازدواج عملی است که زندگی را تا مدت زمان طولانی تحت تاثیر قرار دهد، گفت: بعضی از تصمیم ها هستند که اثر آن در زندگی به مدت چند روز خواهد بود؛ مانند خوردن یک غذای خوشمزه در یک رستوران. بعضی از تصمیم ها مانند انتخاب رشته می تواند اثری نسبتا طولانی داشته باشد؛ اما انتخاب همسر تصمیمی است که می تواند تا پایان عمر زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین این انتخاب از انتخاب های بسیار مهم زندگی محسوب می شود.

توسط خانم دکتر سارا پیروانی، دکترای روانشناسی سلامت و بالینی

شروع کارگاه درسالن اجنماعات مجتمع نخبگان

تلفن هماهنگی 02433466877 تماس فرمائید

 برچسب ها

ازدواج نخبگان