دوره تخصصی انبارداری واتوماسیون انبار

آموزش : مهندسـی انبارها

 

 

  محتوای دوره 

 آموزش : سیر تحول سیستمهای انبارداری در جهان
 آموزش : ضرورت ذخیره سازی
 آموزش : انواع موجودیها - انواع انبارها
 آموزش : طراحی انبار – مکان یابی و نوع ساختمان انبار
 آموزش : وظایف مختلف انبارداری و تشریح آنها
 آموزش : نقش و کاربرد 5M و 5S در اداره انبارها
 آموزش : تجهیزات نگهداری کالا - انواع قفسه ها – ظروف – پالت ها
 آموزش : حمل و نقل کالا و انواع تجهیزات مربوط به آن
 آموزش : چیدمان کالا – آدرس دهی اجناس – استفاده بهینه از فضای انبار
 آموزش : سیستم AS/RS و مزایای آن در نگهداری و حمل و نقل و سرعت بخشی امور انبار
 آموزش : ارتقاء شاخصهای بهره وری انبار
 آموزش : نحوه عملکرد انبار در مورد کالاهای دائمی Stock و کالاهای ارسال مستقیم
 آموزش : انبارداری فوری


 

 

  آموزش : اصول و نگرش های نوین مدیریت انبار

  محتوای دوره :

 

 آموزش :  مدیریت انبارداری
 آموزش : اهمیت، جایگاه و وظایف واحد انبار و کنترل موجودیها
 آموزش : نقش انبار در مدیریت هزینه و تأثیرات آن در قیمت تمام شده
 آموزش : گروه بندی انبارها در شرکتها و سازمانها
 آموزش : طبقه بندی و کدگذاری کالا و استانداردسازی موجودیها
 آموزش : اصول برنامه ریزی و کنترل موجودی
 آموزش : تعیین مقدار اقتصادی سفارش و کنترل سفارشات
 آموزش : هم سویی مدیریت انبار با نگرش های نوین مدیریت در فضای اقتصادی
 آموزش : اهمیت کنترلهای داخلی در اصول انبارداری مدیریت انبار
 آموزش : اقدامات لازم جهت بهبود عملکرد مدیریت انبار
 آموزش : ردیابی و کنترل ضایعات در انبار
 آموزش : نقش گردش اطلاعات موجودی های انبار و بهبود سیستم انبار
 آموزش : تکنولوژی حمل و نقل در انبار و برنامه ریزی نگهداری و استفاده مؤثر آن
 آموزش : انواع روشهای طبقه بندی، چیدمان یا گروه سازی کالا در انبار با توجه به نوع کالا
 آموزش : سیستم و فرآیند لازم جهت ورود و خروج کالا به انبار
 آموزش : ایمنی انبارها و نقش مدیریت انبار در کاهش ریسک
 

 

  آموزش : طراحی و برنامه ریزی فرآیند دریافت، ارسال و کنترل کالا در انبار

  محتوای دوره:

 آموزش :  تعریف انبار و انبار داری و اهداف انبارداری و انبار
 آموزش : وظایف انبارها و اهمیت و مزایای سیستم صحیح انبارداری
 آموزش : انواع انبارها مراحل پیش انبارداری
 آموزش : شناخت انواع خرید و فرآیند ورود کالا به انبار 
 آموزش : انبار و فرآیند کار در انبار 
 آموزش : انواع فرمهای اصلی جاری در انبارها فرآیند انبار و تشریح آنها
 آموزش : انبار داری دریافت یا تحویل گرفتن کالا 
 آموزش : نگهداری و حفاظت اجناس و کالا در انبار 
 آموزش : صدور تا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار 
 آموزش : تعیین محل قرار دادن کالا در انبار و چیدمان آن
 آموزش : آشنایی با شیوه های استفاده از اجناس در انبار ها
 آموزش : آشنایی با سیستم های حداقل ، حداکثر موجودی و نقطه سفارش
 آموزش : آشنایی با سیستم انبار گردانی و کنترل انبارها
 آموزش : هزینه های مربوط به کنترل موجودی ها و مدل های کنترل موجودی
 آموزش : مراحل اجرایی خرید
 آموزش : قوانین مربوط به تدارکات
 آموزش : وظایف واحد تدارکات و فعالیتهاي جنبی


 

  آموزش : سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی

  محتوای دوره :


 آموزش : انبارداری بعنوان یک دانش کاربردی
 آموزش : فرآیند انبار و تشریح آنها
 آموزش : تعیین شاخصهای هر یک از زیر فرایندها
 آموزش : تشریح روشهای کدگذاری کالا از طریق تحلیل فرآیند سه مرحله شناسائی، طبقه بندی و کدینگ
 آموزش : ارائه مدل ME.S.C در کدگذاری بعنوان یک نمونه مناسب
 آموزش : تشریح زیرفرآیند دریافت کالا – انواع کنترلها در زمان دریافت
 آموزش : سفارشات و بازپرساری انبارها
 آموزش : تشریح مدل E.O.Q و حل مسئله توسط آن
 آموزش : روش آماری در کنترل موجودیها
 آموزش : انواع فرمهای اصلی جاری در انبارها
 آموزش : اصول چیدمان کالا در انبار
 آموزش : روشهای آدرس دهی کالا
 آموزش : نحوه نگهداری صحیح و تکنیکهای مربوط به آن
 آموزش : انبارگردانی - تعریف - انواع – مزایا و معایب هر یک از انواع
 آموزش : روشهای کنترل و کاهش مغایرتهای انبارگردانی

 

 

  آموزش : سیستم های کدگذاری نوین انبار و روش های مختلف گدگذاری در انبار

  محتوای دوره :


 آموزش : اصول، مفاهیم و اهداف انبارداری و طبقه بندی و کدگذاری کالا
 آموزش : مروری بر وظایف و سطوح مدیریتی و اجرائی در اداره امور کالا
 آموزش : مشکلات عدم وجود یک سیستم مدون و طبقه بندی و کدگذاری کالا در سیستم انبارها و برنامه ریزی تولید نگرشی به ارتباط لجستیک با کدینگ (تعاریف، اهداف، عناصر)
 آموزش : اصول شناسایی و روشهای کاربردی در دسته بندی اقلام (اهداف، اصول، سطوح، گامها و استانداردسازی)
 آموزش : ملاحظات اساسی در طراحی و اجرای پروژه طبقه بندی کالا (ماهیتی و کاربردی)
 آموزش : اصول یکنواخت سازی و ژنریک سازی کالاها در انبار
 آموزش : روشهای اصولی در تجزیه و تحلیل ساختار و مشخصات فنی کالاها
 آموزش : طراحی و اجرای طرح استقرار کالا و تعیین موقعیت مکانی اقلام در انبارها (ارائه یک نمونه طرح)
 آموزش : اجزای اصلی سیستم کدگذاری کالا
 آموزش : مراحل کدگذاری و روشهای نامگذاری اقلام (مرجعی، توصیفی، تلفیقی)
 آموزش : ملزومات سیستم کدینگ کالا (ساختار، الگوها، دستورالعملها، نقشه و تعاریف، فرمها، استانداردها)
 آموزش : معرفی سیستم کدگذاری کالا MESC (کدگذاری شرکت ملی نفت)
 آموزش : انواع کدگذاری میله ای و تجهیزات مورد نیاز در اجرای آن (بارکد)
 آموزش : آشنایی با کاربرد سیستم های رادیوئی و نقش آن در ردیابی و کدگذاری کالا (RFID)
 آموزش : اشاره ای بر ساختار سیستم های کدهای سه بعدی کالا
 آموزش : معرفی و ساختار کدهای NSN- FSC-HS-ICGS
 آموزش : مروری بر طرح کد ملی کالا ( ایران کد )
 آموزش : ملاحظات مدیریتی در نصب و اجرای صحیح سیستم کدینگ کالا

 

 

  آموزش : مدیریت انبار و حسابداری موجودی مواد و کالا و سیستم های هزینه یابی (حسابداری انبار)

  محتوای دوره :


 آموزش : اهداف انبارداری و ذخیره سازی، اصول مدیریت انبارها
 آموزش : برنامه ریزی مواد مورد نیاز و بهره گیری از سیستم M.R.P در آن
 آموزش : برنامه ریزی استفاده صحیح از فضا، تجهیزات و قفسه بندی در انبار
 آموزش : ساماندهی در انبار- انواع ساماندهی و سازماندهی بهینه
 آموزش : هدایت و رهبری امور در انبار- ارتقاء بهره وری حرکت بسوی انبار صفر J.I.T
 آموزش : مدیریت موجودیها از طریق Simulation و مدلهای موجودی
 آموزش : روشهای کنترل مقداری در انبار FIFO-2BIN-A.B.C
 آموزش : انبارگردانی و بهبود فرآیند آن از طریق تحلیل مغایرتها
 آموزش : پیشگیری از تکرار مغایرتها در ادوار بعدی
 آموزش : روشهای کنترل و بازرسی انبار- انبارگردانی مستمر
 آموزش : ارتقاء سیستم نرم افزاری از طریق طراحی انواع گزارشات مورد نیاز
 آموزش : سیستم های کنترل های داخلی در مدیریت انبار
 آموزش : مدیریت انبار در فضای اقتصادی با رویکرد سنتی، نوین و اقتضایی انبارداری
 آموزش : اهمیت موجودی مواد و کالا و انواع موجودیها
 آموزش : مجموع تدابیر لازم به منظور انجام انبارگردانی
 آموزش : آشنایی با استانداردهای موجودی مواد و کالا
 آموزش : آشنایی با مدیریت به موقع موجودیها JIT
 آموزش : سیستم های قیمت گذاری (LIFO - FIFO – میانگین متحرک - میانگین متوازن و ...)
 آموزش : آشنایی با سیستم های هزینه یابی مرحله ای سفارش کار
 آموزش : آشنایی با سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)
 آموزش : سیستم های قیمت گذاری محصولات در جریان ساخت و کالای ساخته شده
 آموزش : چگونگی ثبت گردش عملیات موجودی مواد- کالای در جریان ساخت - کالای ساخته شده در کاردکس انبار- کاردکس حسابداری انبار و سیستم های حسابداری انبار
 آموزش : پرسش و پاسخ


 

  آموزش : اصـول انبـارداري و استفاده بهينه از فضاي انبار

  محتوای دوره:


 آموزش : اهميت و جايگاه انبار
 آموزش : تعريف انبار و انبارداري
 آموزش : انواع انبار
 آموزش : جايگاه انبار در سازمان
 آموزش : شرح وظايف انباردار
 آموزش : ويژگيهاي يك انباردار
 آموزش : انواع موجوديها، چيدمان كالا در انبار
 آموزش : منابع ورود كالا به انبار 
 آموزش : لزوم رعايت ايمني در انبار
 آموزش : ايمني در انبارها
 آموزش : كدگذاري كالا و انواع آن
 آموزش : صدور اسناد و مدارك در انبار
 آموزش : كنترل موجودي انبار
 آموزش : منابع ورود كالا به انبار
 آموزش : نقطه سفارش
 آموزش : شمارش موجودي، پرسش و پاسخ


 

  آموزش : اصول بازرسی انبارها

  محتوای دوره :


 آموزش : اهمیت، شناخت دامنه موجودیها در کنترل و بازرسی انبار
 آموزش : تجارب بدست آمده از هزینه های صرفه جویی شده ناشی از بازرسی انبارها
 آموزش : بازرسی بر نحوه صحیح انبارش و نگهداری کالا
 آموزش : نقش بازرسان در کنترل موجودیها و بررسی های موثر در این زمینه
 آموزش : بازرسی های فیزیکی و تطبیق آن با ساختارهای استاندارد انبار
 آموزش : کنترل ها و بازرسی های تعدادی و ریالی انبار و کنترل مدارک
 آموزش : نحوه برنامه ریزی جهت بازرسی های موردی و دوره ای جهت کنترل کمی موجودیها
 آموزش : بازرسی ایمنی انبارها و ارائه استانداردهای مربوطه
 آموزش : نقش ارگونومی در انبار و تأثیرات آن بر کاهش هزینه ها
 آموزش : بازرسی سیستم های تخلیه و بارگیری و ادوات حمل و نقل توسط گروه بازرسان
 آموزش : بازرسی ساختمانها و تغییرات و ابزارهای موجود در فرآیندهای انبارداری
 آموزش : نکات مهم در عملیات بازرسی در حین انبارگردانی
 آموزش : نحوه تهیه و طراحی چک لیستهای بازرسی انبار

 

 

  آموزش : اصول انبارداری در شرکت های صنایع غذایی و توزیع صنایع غذایی

  محتوای دوره:


 آموزش : مروری برمبانی ومفاهیم عمومی انبارداری (تعریف انبار از ابعاد ونقطه نظرات مختلف )
 آموزش : آشنائی با انواع انبارهای مختلف در مجموعه صنایع غذایی و پخش( میوه و تره بار ، لبنی ، بستنی ، خشکبار ، پروتین ها ، ... )
 آموزش : نقش ووظایف گروه انبارداران صنایع غذایی (ارائه یک نمونه عملی از شرح وظایف انبارداران) 
 آموزش : چارت وساختار سازمانی انبارهای صنایع غذایی و تعاملات انبارها با سایر واحدها 
 آموزش : اعمال سیاستگذاری صحیح در مراحل سفارش ، خرید ، انبارش وتوزیع کالا
 آموزش : ردیابی کالا ها و برچسب زنی و عملیات کنترلهای کیفی در حین ورود کالاها ( انبار قرنطینه )
 آموزش : آشنائی با روشهای چیدمان و نکات اصلی در طراحی قفسه ها و انواع ظروف در انبار های صنایع غذایی 
 آموزش : انواع موجودی ها و آشنائی با طبقه بندی وکدینگ کالا ها در صنایع غذایی
 آموزش : مروری بر سیستم FAFO در انبار
 آموزش : معرفی مجوزها و موارد قانونی در احداث انبارهای صنایع غذایی
 آموزش : نکاتی پیرامون مکانیابی ، طراحی و ایجاد محیطهای داخلی در انبارهای صنایع غذایی
 آموزش : روشها و تجهیزات کنترلی جهت ثبات شرایط محیطی در انبارهای صنایع غذایی
 آموزش : آشنائی با انواع سردخانه وتجهیزات موجود در آنها 
 آموزش : آشنائی با سیلوها وتجهیزات موجود در آنها 
 آموزش : آشنائی با استانداردهای نگهداری کالا ( میوه و تره بار ، لبنی ، خشکبار ، پروتین ها ، ... ) در انبارهای صنایع غذایی به همراه معرفی نکاتی از استاندارد (HACCP )
 آموزش : معرفی نکات ایمنی و بهداشتی در محیط انبار های صنایع غذایی
 آموزش : شناسائی انواع ضایعات وعوامل اصلی در ایجاد آن و مراحل اجرایی ، ردیابی و بررسی اقلام برگشتی
 آموزش : آشنائی با انواع گزارشات در انبار 
 آموزش : اصول حمل ونقل وتوزیع د رانبارهای صنایع غذایی ( استانداردهای ارسال ، وسائل حمل ، تجهیزات و... ) 
 آموزش : معرفی تکنولوژی و روشهای نوین و ایجاد انبارهای الکترونیکی ( RFID ) و نقش آن در ارسال ، پخش وتوزیع
 آموزش : نقش S5 در کاهش ضایعات و ساماندهی انبارهای صنایع غذایی ( ارائه فیلم آموزشی در این زمینه )
 آموزش : انبارگردانی و نکات مهم و قابل توجه در آن

 

 

  آموزش : اصول بازرسی ، ایمنی و کنترل کیفیت در انبار

  محتوای دوره :


 آموزش : تعریف انبارداری نوین
 آموزش : فرآیندهای انبارداری
 آموزش : کنترل کیفیت فرآیندها در انبار
 آموزش : كنترل كيفيت عمومي و بازرسي كيفيت در انبار
 آموزش : آشنايي با مكانيسم كيفيت در انبار
 آموزش : اصول ایمنی در انبار آنچه در انبار قابل کنترل است
 آموزش : عناصر عینی
 آموزش : عناصر نهفته
 آموزش : تدوین استراتژی کنترل و بازرسی در انبار
 آموزش : فرق انبارگردانی و سرشماری کالا
 آموزش : اصول آکادمی تویوتا بعنوان بهترین ابزار
 

 

  آموزش : کنترل اقلام مازاد، راکد و ضایعات در انبار

  محتوای دوره:


 آموزش : تعاریف و مفاهیم اولیه پیرامون اصول انبارداری 
 آموزش : مفهوم اقلام مازاد و راکد و روشهای شناسایی و طبقه بندی آنها در انبار 
 آموزش : دلایل ایجاد کالاهای مازاد و راکد و نحوه جلوگیری از بروز اینگونه اقلام 
 آموزش : تدوین آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی جهت تعیین تکلیف اقلام مازاد و راکد در انبار 
 آموزش : نحوه تشکیل کمیته های فنی و تخصصی جهت ساماندهی اقلام مازاد و راکد انبار 
 آموزش : کنترل و مدیریت کالاهای کم گردش جهت جلوگیری از ایجاد اقلام مازاد و راکد 
 آموزش : درک عوامل اقتصادی و فنی در نگهداری اقلام مازاد و راکد 
 آموزش : نحوه متقاعدسازی مدیریت در خروج کالاهای مازاد و راکد از انبار
 آموزش : شناسایی و دسته بندی اقلام ضایعاتی در انبارها و نحوه برخورد با این اقلام

 

 

  آموزش : اصول انبارداری و روش های نوین عملیاتی در انبار (انبارداری نوین)

  محتوای دوره:


 آموزش : تعريف انبار و دلايل آن : انواع سيستمهاي انبار (فيزيكي ، اطلاعاتي) – سازماندهي انبار، هدف از انبار
 آموزش : مديريت انبار : تجزيه و تحليل و طراحي سيستم انبار – طبقه بندي و انواع آن – كدگذاري و انواع آن – طراحي سيستم اطلاعاتي انبار – فرمهاي متداول در انبار
 آموزش : ارتباط انبار با ساير واحدهاي سازمان : وظايف انباردار و مدير انبار
 آموزش : چيدن اجناس در انبار : روشهاي استفاده از اجناس انبار – روشهاي انبار كردن موجوديها حمل و نقل در انبار – كنترل انبارها ( كمي و كيفي ) – روشهاي ارزش گذاري موجوديها
 آموزش : حفاظت و ايمني انبارها : برنامه ريزي و كنترل موجودي (حداقل، حداكثر و متوسط موجـودي، حد نقطه سفارش ، ميزان اقتصادي سفارش) سيستمهاي سفارش دهي، كاربرد كامپيوتر در انبارداري، سازماندهي محيط كار 5S ، بررسي استانداردها سري ISO 9000 و ارتباط آن با انبار
 

  آموزش : اصول و نگرش های نوین مدیریت انبار

  محتوای دوره:


 آموزش : مدیریت انبارداری
 آموزش : اهمیت، جایگاه و وظایف واحد انبار و کنترل موجودیها
 آموزش : نقش انبار در مدیریت هزینه و تأثیرات آن در قیمت تمام شده
 آموزش : گروه بندی انبارها در شرکتها و سازمانها
 آموزش : طبقه بندی و کدگذاری کالا و استانداردسازی موجودیها
 آموزش : اصول برنامه ریزی و کنترل موجودی
 آموزش : تعیین مقدار اقتصادی سفارش و کنترل سفارشات
 آموزش : هم سویی مدیریت انبار با نگرش های نوین مدیریت در فضای اقتصادی
 آموزش : اهمیت کنترلهای داخلی در اصول انبارداری مدیریت انبار
 آموزش : اقدامات لازم جهت بهبود عملکرد مدیریت انبار
 آموزش : ردیابی و کنترل ضایعات در انبار
 آموزش : نقش گردش اطلاعات موجودی های انبار و بهبود سیستم انبار
 آموزش : تکنولوژی حمل و نقل در انبار و برنامه ریزی نگهداری و استفاده مؤثر آن
 آموزش : انواع روشهای طبقه بندی، چیدمان یا گروه سازی کالا در انبار با توجه به نوع کالا
 آموزش : سیستم و فرآیند لازم جهت ورود و خروج کالا به انبار
 آموزش : ایمنی انبارها و نقش مدیریت انبار در کاهش ریسک
 

  آموزش : انبـارداري صنعتـي

  محتوای دوره :


 آموزش : اهمیت انبارداری در صنعت
 آموزش : ضرورت عام آموزش انبارداری
 آموزش : وظایف اصلی در سازمان انبارها
 آموزش : نگرشهای چهارگانه نسبت به انبار:
 آموزش : نگرش مالی 
 آموزش : نگرش علمی 
 آموزش : نگرش فنی 
 آموزش : 
نگرش سیستمی
 آموزش : زیر سیستم های یک سیستم جامع انبار (مدیریت کالا)
 آموزش : زیر سیستم شناسایی، طبقه بندی و کدینگ
 آموزش : زیر سیستم دریافت و توزیع کالا Receiving& Distribution
 آموزش : زیر سیستم سفارشات و کنترل موجودی Ordering & Inventory control
 آموزش : زیر سیستم اجرایی (انبارش) یا صادرات کالا از انبار Issuing System
 آموزش : زیر سیستم کنترل مالی شامل: ثبت، گزارشات و انبارگردانی
 برچسب ها

انبارداری