دوره تخصصی انبارداری واتوماسیون انبار

آموزش : مهندسـی انبارها

 

 

  محتوای دوره 

 آموزش : سیر تحول سیستمهای انبارداری در جهان
 آموزش : ضرورت ذخیره سازی
 آموزش : انواع موجودیها - انواع انبارها
 آموزش : طراحی انبار – مکان یابی و نوع ساختمان انبار
 آموزش : وظایف مختلف انبارداری و تشریح آنها
 آموزش : نقش و کاربرد 5M و 5S در اداره انبارها
 آموزش : تجهیزات نگهداری کالا - انواع قفسه ها – ظروف – پالت ها
 آموزش : حمل و نقل کالا و انواع تجهیزات مربوط به آن
 آموزش : چیدمان کالا – آدرس دهی اجناس – استفاده بهینه از فضای انبار
 آموزش : سیستم AS/RS و مزایای آن در نگهداری و حمل و نقل و سرعت بخشی امور انبار
 آموزش : ارتقاء شاخصهای بهره وری انبار
 آموزش : نحوه عملکرد انبار در مورد کالاهای دائمی Stock و کالاهای ارسال مستقیم
 آموزش : انبارداری فوری


 

 

  آموزش : اصول و نگرش های نوین مدیریت انبار

  محتوای دوره :

 

 آموزش :  مدیریت انبارداری
 آموزش : اهمیت، جایگاه و وظایف واحد انبار و کنترل موجودیها
 آموزش : نقش انبار در مدیریت هزینه و تأثیرات آن در قیمت تمام شده
 آموزش : گروه بندی انبارها در شرکتها و سازمانها
 آموزش : طبقه بندی و کدگذاری کالا و استانداردسازی موجودیها
 آموزش : اصول برنامه ریزی و کنترل موجودی
 آموزش : تعیین مقدار اقتصادی سفارش و کنترل سفارشات
 آموزش : هم سویی مدیریت انبار با نگرش های نوین مدیریت در فضای اقتصادی
 آموزش : اهمیت کنترلهای داخلی در اصول انبارداری مدیریت انبار
 آموزش : اقدامات لازم جهت بهبود عملکرد مدیریت انبار
 آموزش : ردیابی و کنترل ضایعات در انبار
 آموزش : نقش گردش اطلاعات موجودی های انبار و بهبود سیستم انبار
 آموزش : تکنولوژی حمل و نقل در انبار و برنامه ریزی نگهداری و استفاده مؤثر آن
 آموزش : انواع روشهای طبقه بندی، چیدمان یا گروه سازی کالا در انبار با توجه به نوع کالا
 آموزش : سیستم و فرآیند لازم جهت ورود و خروج کالا به انبار
 آموزش : ایمنی انبارها و نقش مدیریت انبار در کاهش ریسک
 

 

  آموزش : طراحی و برنامه ریزی فرآیند دریافت، ارسال و کنترل کالا در انبار

  محتوای دوره:

 آموزش :  تعریف انبار و انبار داری و اهداف انبارداری و انبار
 آموزش : وظایف انبارها و اهمیت و مزایای سیستم صحیح انبارداری
 آموزش : انواع انبارها مراحل پیش انبارداری
 آموزش : شناخت انواع خرید و فرآیند ورود کالا به انبار 
 آموزش : انبار و فرآیند کار در انبار 
 آموزش : انواع فرمهای اصلی جاری در انبارها فرآیند انبار و تشریح آنها
 آموزش : انبار داری دریافت یا تحویل گرفتن کالا 
 آموزش : نگهداری و حفاظت اجناس و کالا در انبار 
 آموزش : صدور تا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار 
 آموزش : تعیین محل قرار دادن کالا در انبار و چیدمان آن
 آموزش : آشنایی با شیوه های استفاده از اجناس در انبار ها
 آموزش : آشنایی با سیستم های حداقل ، حداکثر موجودی و نقطه سفارش
 آموزش : آشنایی با سیستم انبار گردانی و کنترل انبارها
 آموزش : هزینه های مربوط به کنترل موجودی ها و مدل های کنترل موجودی
 آموزش : مراحل اجرایی خرید
 آموزش : قوانین مربوط به تدارکات
 آموزش : وظایف واحد تدارکات و فعالیتهاي جنبی


 

  آموزش : سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی

  محتوای دوره :


 آموزش : انبارداری بعنوان یک دانش کاربردی
 آموزش : فرآیند انبار و تشریح آنها
 آموزش : تعیین شاخصهای هر یک از زیر فرایندها
 آموزش : تشریح روشهای کدگذاری کالا از طریق تحلیل فرآیند سه مرحله شناسائی، طبقه بندی و کدینگ
 آموزش : ارائه مدل ME.S.C در کدگذاری بعنوان یک نمونه مناسب
 آموزش : تشریح زیرفرآیند دریافت کالا – انواع کنترلها در زمان دریافت
 آموزش : سفارشات و بازپرساری انبارها
 آموزش : تشریح مدل E.O.Q و حل مسئله توسط آن
 آموزش : روش آماری در کنترل موجودیها
 آموزش : انواع فرمهای اصلی جاری در انبارها
 آموزش : اصول چیدمان کالا در انبار
 آموزش : روشهای آدرس دهی کالا
 آموزش : نحوه نگهداری صحیح و تکنیکهای مربوط به آن
 آموزش : انبارگردانی - تعریف - انواع – مزایا و معایب هر یک از انواع
 آموزش : روشهای کنترل و کاهش مغایرتهای انبارگردانی

 

 

  آموزش : سیستم های کدگذاری نوین انبار و روش های مختلف گدگذاری در انبار

  محتوای دوره :


 آموزش : اصول، مفاهیم و اهداف انبارداری و طبقه بندی و کدگذاری کالا
 آموزش : مروری بر وظایف و سطوح مدیریتی و اجرائی در اداره امور کالا
 آموزش : مشکلات عدم وجود یک سیستم مدون و طبقه بندی و کدگذاری کالا در سیستم انبارها و برنامه ریزی تولید نگرشی به ارتباط لجستیک با کدینگ (تعاریف، اهداف، عناصر)
 آموزش : اصول شناسایی و روشهای کاربردی در دسته بندی اقلام (اهداف، اصول، سطوح، گامها و استانداردسازی)
 آموزش : ملاحظات اساسی در طراحی و اجرای پروژه طبقه بندی کالا (ماهیتی و کاربردی)
 آموزش : اصول یکنواخت سازی و ژنریک سازی کالاها در انبار
 آموزش : روشهای اصولی در تجزیه و تحلیل ساختار و مشخصات فنی کالاها
 آموزش : طراحی و اجرای طرح استقرار کالا و تعیین موقعیت مکانی اقلام در انبارها (ارائه یک نمونه طرح)
 آموزش : اجزای اصلی سیستم کدگذاری کالا
 آموزش : مراحل کدگذاری و روشهای نامگذاری اقلام (مرجعی، توصیفی، تلفیقی)
 آموزش : ملزومات سیستم کدینگ کالا (ساختار، الگوها، دستورالعملها، نقشه و تعاریف، فرمها، استانداردها)
 آموزش : معرفی سیستم کدگذاری کالا MESC (کدگذاری شرکت ملی نفت)
 آموزش : انواع کدگذاری میله ای و تجهیزات مورد نیاز در اجرای آن (بارکد)
 آموزش : آشنایی با کاربرد سیستم های رادیوئی و نقش آن در ردیابی و کدگذاری کالا (RFID)
 آموزش : اشاره ای بر ساختار سیستم های کدهای سه بعدی کالا
 آموزش : معرفی و ساختار کدهای NSN- FSC-HS-ICGS
 آموزش : مروری بر طرح کد ملی کالا ( ایران کد )
 آموزش : ملاحظات مدیریتی در نصب و اجرای صحیح سیستم کدینگ کالا

 

 

  آموزش : مدیریت انبار و حسابداری موجودی مواد و کالا و سیستم های هزینه یابی (حسابداری انبار)

  محتوای دوره :


 آموزش : اهداف انبارداری و ذخیره سازی، اصول مدیریت انبارها
 آموزش : برنامه ریزی مواد مورد نیاز و بهره گیری از سیستم M.R.P در آن
 آموزش : برنامه ریزی استفاده صحیح از فضا، تجهیزات و قفسه بندی در انبار
 آموزش : ساماندهی در انبار- انواع ساماندهی و سازماندهی بهینه
 آموزش : هدایت و رهبری امور در انبار- ارتقاء بهره وری حرکت بسوی انبار صفر J.I.T
 آموزش : مدیریت موجودیها از طریق Simulation و مدلهای موجودی
 آموزش : روشهای کنترل مقداری در انبار FIFO-2BIN-A.B.C
 آموزش : انبارگردانی و بهبود فرآیند آن از طریق تحلیل مغایرتها
 آموزش : پیشگیری از تکرار مغایرتها در ادوار بعدی
 آموزش : روشهای کنترل و بازرسی انبار- انبارگردانی مستمر
 آموزش : ارتقاء سیستم نرم افزاری از طریق طراحی انواع گزارشات مورد نیاز
 آموزش : سیستم های کنترل های داخلی در مدیریت انبار
 آموزش : مدیریت انبار در فضای اقتصادی با رویکرد سنتی، نوین و اقتضایی انبارداری
 آموزش : اهمیت موجودی مواد و کالا و انواع موجودیها
 آموزش : مجموع تدابیر لازم به منظور انجام انبارگردانی
 آموزش : آشنایی با استانداردهای موجودی مواد و کالا
 آموزش : آشنایی با مدیریت به موقع موجودیها JIT
 آموزش : سیستم های قیمت گذاری (LIFO - FIFO – میانگین متحرک - میانگین متوازن و ...)
 آموزش : آشنایی با سیستم های هزینه یابی مرحله ای سفارش کار
 آموزش : آشنایی با سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)
 آموزش : سیستم های قیمت گذاری محصولات در جریان ساخت و کالای ساخته شده
 آموزش : چگونگی ثبت گردش عملیات موجودی مواد- کالای در جریان ساخت - کالای ساخته شده در کاردکس انبار- کاردکس حسابداری انبار و سیستم های حسابداری انبار
 آموزش : پرسش و پاسخ


 

  آموزش : اصـول انبـارداري و استفاده بهينه از فضاي انبار

  محتوای دوره:


 آموزش : اهميت و جايگاه انبار
 آموزش : تعريف انبار و انبارداري
 آموزش : انواع انبار
 آموزش : جايگاه انبار در سازمان
 آموزش : شرح وظايف انباردار
 آموزش : ويژگيهاي يك انباردار
 آموزش : انواع موجوديها، چيدمان كالا در انبار
 آموزش : منابع ورود كالا به انبار 
 آموزش : لزوم رعايت ايمني در انبار
 آموزش : ايمني در انبارها
 آموزش : كدگذاري كالا و انواع آن
 آموزش : صدور اسناد و مدارك در انبار
 آموزش : كنترل موجودي انبار
 آموزش : منابع ورود كالا به انبار
 آموزش : نقطه سفارش
 آموزش : شمارش موجودي، پرسش و پاسخ


 

  آموزش : اصول بازرسی انبارها

  محتوای دوره :


 آموزش : اهمیت، شناخت دامنه موجودیها در کنترل و بازرسی انبار
 آموزش : تجارب بدست آمده از هزینه های صرفه جویی شده ناشی از بازرسی انبارها
 آموزش : بازرسی بر نحوه صحیح انبارش و نگهداری کالا
 آموزش : نقش بازرسان در کنترل موجودیها و بررسی های موثر در این زمینه
 آموزش : بازرسی های فیزیکی و تطبیق آن با ساختارهای استاندارد انبار
 آموزش : کنترل ها و بازرسی های تعدادی و ریالی انبار و کنترل مدارک
 آموزش : نحوه برنامه ریزی جهت بازرسی های موردی و دوره ای جهت کنترل کمی موجودیها
 آموزش : بازرسی ایمنی انبارها و ارائه استانداردهای مربوطه
 آموزش : نقش ارگونومی در انبار و تأثیرات آن بر کاهش هزینه ها
 آموزش : بازرسی سیستم های تخلیه و بارگیری و ادوات حمل و نقل توسط گروه بازرسان
 آموزش : بازرسی ساختمانها و تغییرات و ابزارهای موجود در فرآیندهای انبارداری
 آموزش : نکات مهم در عملیات بازرسی در حین انبارگردانی
 آموزش : نحوه تهیه و طراحی چک لیستهای بازرسی انبار

 

 

  آموزش : اصول انبارداری در شرکت های صنایع غذایی و توزیع صنایع غذایی

  محتوای دوره:


 آموزش : مروری برمبانی ومفاهیم عمومی انبارداری (تعریف انبار از ابعاد ونقطه نظرات مختلف )
 آموزش : آشنائی با انواع انبارهای مختلف در مجموعه صنایع غذایی و پخش( میوه و تره بار ، لبنی ، بستنی ، خشکبار ، پروتین ها ، ... )
 آموزش : نقش ووظایف گروه انبارداران صنایع غذایی (ارائه یک نمونه عملی از شرح وظایف انبارداران) 
 آموزش : چارت وساختار سازمانی انبارهای صنایع غذایی و تعاملات انبارها با سایر واحدها 
 آموزش : اعمال سیاستگذاری صحیح در مراحل سفارش ، خرید ، انبارش وتوزیع کالا
 آموزش : ردیابی کالا ها و برچسب زنی و عملیات کنترلهای کیفی در حین ورود کالاها ( انبار قرنطینه )
 آموزش : آشنائی با روشهای چیدمان و نکات اصلی در طراحی قفسه ها و انواع ظروف در انبار های صنایع غذایی 
 آموزش : انواع موجودی ها و آشنائی با طبقه بندی وکدینگ کالا ها در صنایع غذایی
 آموزش : مروری بر سیستم FAFO در انبار
 آموزش : معرفی مجوزها و موارد قانونی در احداث انبارهای صنایع غذایی
 آموزش : نکاتی پیرامون مکانیابی ، طراحی و ایجاد محیطهای داخلی در انبارهای صنایع غذایی
 آموزش : روشها و تجهیزات کنترلی جهت ثبات شرایط محیطی در انبارهای صنایع غذایی
 آموزش : آشنائی با انواع سردخانه وتجهیزات موجود در آنها 
 آموزش : آشنائی با سیلوها وتجهیزات موجود در آنها 
 آموزش : آشنائی با استانداردهای نگهداری کالا ( میوه و تره بار ، لبنی ، خشکبار ، پروتین ها ، ... ) در انبارهای صنایع غذایی به همراه معرفی نکاتی از استاندارد (HACCP )
 آموزش : معرفی نکات ایمنی و بهداشتی در محیط انبار های صنایع غذایی
 آموزش : شناسائی انواع ضایعات وعوامل اصلی در ایجاد آن و مراحل اجرایی ، ردیابی و بررسی اقلام برگشتی
 آموزش : آشنائی با انواع گزارشات در انبار 
 آموزش : اصول حمل ونقل وتوزیع د رانبارهای صنایع غذایی ( استانداردهای ارسال ، وسائل حمل ، تجهیزات و... ) 
 آموزش : معرفی تکنولوژی و روشهای نوین و ایجاد انبارهای الکترونیکی ( RFID ) و نقش آن در ارسال ، پخش وتوزیع
 آموزش : نقش S5 در کاهش ضایعات و ساماندهی انبارهای صنایع غذایی ( ارائه فیلم آموزشی در این زمینه )
 آموزش : انبارگردانی و نکات مهم و قابل توجه در آن

 

 

  آموزش : اصول بازرسی ، ایمنی و کنترل کیفیت در انبار

  محتوای دوره :


 آموزش : تعریف انبارداری نوین
 آموزش : فرآیندهای انبارداری
 آموزش : کنترل کیفیت فرآیندها در انبار
 آموزش : كنترل كيفيت عمومي و بازرسي كيفيت در انبار
 آموزش : آشنايي با مكانيسم كيفيت در انبار
 آموزش : اصول ایمنی در انبار آنچه در انبار قابل کنترل است
 آموزش : عناصر عینی
 آموزش : عناصر نهفته
 آموزش : تدوین استراتژی کنترل و بازرسی در انبار
 آموزش : فرق انبارگردانی و سرشماری کالا
 آموزش : اصول آکادمی تویوتا بعنوان بهترین ابزار
 

 

  آموزش : کنترل اقلام مازاد، راکد و ضایعات در انبار

  محتوای دوره:


 آموزش : تعاریف و مفاهیم اولیه پیرامون اصول انبارداری 
 آموزش : مفهوم اقلام مازاد و راکد و روشهای شناسایی و طبقه بندی آنها در انبار 
 آموزش : دلایل ایجاد کالاهای مازاد و راکد و نحوه جلوگیری از بروز اینگونه اقلام 
 آموزش : تدوین آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی جهت تعیین تکلیف اقلام مازاد و راکد در انبار 
 آموزش : نحوه تشکیل کمیته های فنی و تخصصی جهت ساماندهی اقلام مازاد و راکد انبار 
 آموزش : کنترل و مدیریت کالاهای کم گردش جهت جلوگیری از ایجاد اقلام مازاد و راکد 
 آموزش : درک عوامل اقتصادی و فنی در نگهداری اقلام مازاد و راکد 
 آموزش : نحوه متقاعدسازی مدیریت در خروج کالاهای مازاد و راکد از انبار
 آموزش : شناسایی و دسته بندی اقلام ضایعاتی در انبارها و نحوه برخورد با این اقلام

 

 

  آموزش : اصول انبارداری و روش های نوین عملیاتی در انبار (انبارداری نوین)

  محتوای دوره:


 آموزش : تعريف انبار و دلايل آن : انواع سيستمهاي انبار (فيزيكي ، اطلاعاتي) – سازماندهي انبار، هدف از انبار
 آموزش : مديريت انبار : تجزيه و تحليل و طراحي سيستم انبار – طبقه بندي و انواع آن – كدگذاري و انواع آن – طراحي سيستم اطلاعاتي انبار – فرمهاي متداول در انبار
 آموزش : ارتباط انبار با ساير واحدهاي سازمان : وظايف انباردار و مدير انبار
 آموزش : چيدن اجناس در انبار : روشهاي استفاده از اجناس انبار – روشهاي انبار كردن موجوديها حمل و نقل در انبار – كنترل انبارها ( كمي و كيفي ) – روشهاي ارزش گذاري موجوديها
 آموزش : حفاظت و ايمني انبارها : برنامه ريزي و كنترل موجودي (حداقل، حداكثر و متوسط موجـودي، حد نقطه سفارش ، ميزان اقتصادي سفارش) سيستمهاي سفارش دهي، كاربرد كامپيوتر در انبارداري، سازماندهي محيط كار 5S ، بررسي استانداردها سري ISO 9000 و ارتباط آن با انبار
 

  آموزش : اصول و نگرش های نوین مدیریت انبار

  محتوای دوره:


 آموزش : مدیریت انبارداری
 آموزش : اهمیت، جایگاه و وظایف واحد انبار و کنترل موجودیها
 آموزش : نقش انبار در مدیریت هزینه و تأثیرات آن در قیمت تمام شده
 آموزش : گروه بندی انبارها در شرکتها و سازمانها
 آموزش : طبقه بندی و کدگذاری کالا و استانداردسازی موجودیها
 آموزش : اصول برنامه ریزی و کنترل موجودی
 آموزش : تعیین مقدار اقتصادی سفارش و کنترل سفارشات
 آموزش : هم سویی مدیریت انبار با نگرش های نوین مدیریت در فضای اقتصادی
 آموزش : اهمیت کنترلهای داخلی در اصول انبارداری مدیریت انبار
 آموزش : اقدامات لازم جهت بهبود عملکرد مدیریت انبار
 آموزش : ردیابی و کنترل ضایعات در انبار
 آموزش : نقش گردش اطلاعات موجودی های انبار و بهبود سیستم انبار
 آموزش : تکنولوژی حمل و نقل در انبار و برنامه ریزی نگهداری و استفاده مؤثر آن
 آموزش : انواع روشهای طبقه بندی، چیدمان یا گروه سازی کالا در انبار با توجه به نوع کالا
 آموزش : سیستم و فرآیند لازم جهت ورود و خروج کالا به انبار
 آموزش : ایمنی انبارها و نقش مدیریت انبار در کاهش ریسک
 

  آموزش : انبـارداري صنعتـي

  محتوای دوره :


 آموزش : اهمیت انبارداری در صنعت
 آموزش : ضرورت عام آموزش انبارداری
 آموزش : وظایف اصلی در سازمان انبارها
 آموزش : نگرشهای چهارگانه نسبت به انبار:
 آموزش : نگرش مالی 
 آموزش : نگرش علمی 
 آموزش : نگرش فنی 
 آموزش : 
نگرش سیستمی
 آموزش : زیر سیستم های یک سیستم جامع انبار (مدیریت کالا)
 آموزش : زیر سیستم شناسایی، طبقه بندی و کدینگ
 آموزش : زیر سیستم دریافت و توزیع کالا Receiving& Distribution
 آموزش : زیر سیستم سفارشات و کنترل موجودی Ordering & Inventory control
 آموزش : زیر سیستم اجرایی (انبارش) یا صادرات کالا از انبار Issuing System
 آموزش : زیر سیستم کنترل مالی شامل: ثبت، گزارشات و انبارگردانی
 برچسب ها

انبارداری  

اخبار

دوره تخصصی جرایم مالیاتی توسط دکتر وحید مرصعی

شروع ثبت نام کلاس‌های icdl1,2 مدرس سرکار خانم مهندس مهدوی

سخنرانی موسس مجتمع نخبگان دردانشگاه آزاد تهران

سخنرانی دکترمرصعی دردانشگاه آزاد  تهران   می دانیم ...

کلاس های حضوری ریاضی در مجتمع نخبگان زنجان مقدماتی تا پیشرفته و تیزهوشان

کلاس های حضوری ریاضی در مجتمع نخبگان زنجان مقدماتی تا پیشرفته و ...

اهمیت حفظ سلامت شما دانش پذیران محترم

نظر به اهمیت حفظ سلامت شما دانش پذیران محترم و پیشگیری از شیوع ویروس ...

دکتر مرصعی: لزوم توجه به مهارت‌ و اشتغال جوانان

  دکتر مرصعی دانشگاه ها را منشاء نشاط و حرکت های بزرگ اجتماعی ...

نقش برنامه‌نویسی برای كودكان

در آینده اگر برنامه‌نویسی بلد نباشید بی‌سواد هستید؟ ...

آموزش موسیقی در یادگیری تاثیر مثبت دارد

  آموزش موسیقی در یادگیری دانش‌آموزان تاثیر مثبت دارد ...

چگونه ریاضی کودکان ونوجوانانمان را قوی کنیم؟

به جای حفظ کردن،‌ ریاضی را بفهمید   اغلب افراد به جای ...

وضعیت برندسازی درکشور

  مسیر برندسازی در کشور مطلوب است     ...

علل بیکاری جوانان

دکتروحیدمرصعی موسس مجتمع نخبگان با اشاره به اینکه امروز یکی از ...

مجتمع نخبگان (مجوز رسمی ازسازمان فنی وحرفه ای کشور ) مفنخر است با کاملترین دوره های آموزشی با اساتید مطرح درخدمت دانش پژوهان میباشد.

وظيفه مجتمع نخبگان كارآفريني و توليد ثروت واشتغالزایی است

موسس مجتمع نخبگان گفت :وظيفه نخبگان در مقابل مهارت ها و توانمندي ...

اشتغال به دست دانشگاه است یا فنی حرفه ای

طبق گفتگوی صمیمانه با آقای دکتر وحید مرصعی موسس مجتمع نخبگان ...

مشکل اصلی اشتغال در کشور عدم ارتباط صحیح دانشگاه و صنعت است

مشکل اصلی اشتغال در کشور عدم ارتباط صحیح دانشگاه و صنعت است دکتر ...

آموزش ریاضی نخبگان (المپیادی)

 به یاری خداوند متعال و تشویق مسولین وخانواده های محترم، این ...

آموزش وتربیت تحلیلگر کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK

   خلاصه ای از دوره: تحلیلگران برای اجرای فرآیند ...

دوره های تخصصی نسبت های مالی

تحلیل نسبت های مالی با مقایسه‌ی دو قلم در صورت‌های مالی ...

دورۀ کارگاه های آموزشی مهارت های فرزند پروری

اولین دورۀ کارگاه های آموزشی مهارت های فرزند پروری برگزار شد ...

کارگاه آموزشی خود کارآفرینی

درمجتمع فنی نخبگان  توسط دکتر مهنازآریانی برگزار شد. ...

کارگاه آموزشی مصاحبه استخدامی

کارگاه آموزشی مصاحبه استخدامی کارگاه آموزشی مصاحبه استخدامی ...

ریاضی تیزهوشان ترم تابستان 99

رزرو ثبت نام کلاس های حضوری ریاضی تیزهوشان مجتمع نخبگان برای ...