برنامه زمانبندی شروع کلاسها

زمان کلاسهای مجتمع نخبگان پس ازثیت نام دانشجویان از طریق پیامک به اطلاعشان خواهد زسید